سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

کدام راست می گویند همه می گویند خدا.

چشم دل باز کن که جان بینی            آنچه نادیدنی است ,آن بینی

در گذر زندگی و در غوغای "دنیاگرایی" چگونه می توان ردپای"معنویت" را گم نکرد؟در انبوه "مکاتب و ایسم ها" که همه مدعی "راه به

سوی خدا" هستند,چگونه می توان راه "حق" را از باطل تشخیص داد؟

کدام راست می گویند همه می گویند "خدا"

شیطان هم که موحد بود و می گفت خدا, پس چرا رانده شد؟

این همه اختلاف از چیست؟آیا واقعا به عدد نفوس خلایق راه به سوی خدا هست؟...اگر چنین باشد رسالت "پیامبران وامامان" به چه

معناست؟

مغضوبین و ضالین چه کسانی هستند؟ نعمت داده شدگان چه کسانی اند؟ هدایت به صراط مستقیم چیست؟و...

یک بار بودن "فرصت عمر" کار را دشوار کرده است.

در پایان هم "مهلت عمل",پس چه باید کرد؟