سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

پروانه های بزم رزم

پروانه های بزم رزم

جنگ ، تنها سه حرفی لفت نامه های فارسی است که وارونه اش می شود ، گنج ! جنگ و ایستادن ، نه تنها جنس نمی شناسد که گنج ها را بیرون می ریزد ، از سبد تاریخ .

زن گنج زمانه است . محکم و سخت و ساکت و سر به زیر...