سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

مناجات شهید صیاد شیرازی

پروردگارا تو خود گواهی بر من چه می گذرد .

تو خود این معرفت را به من عنایت کردی که آسانیهای بعد از سختیها را در ظرف دوره ی فانی زندگی خود در دنیا نپندارم . بلکه

 برای رسیدن به موهبت بزرگ تو که همانا ،آرامش درسکینت قلبی است ، این گونه تصور کنم که دنیای فانی حادثه و ماجرایی است

 سخت و طاقت فرسا و ما انسانهای ناتوان بایستی مهیای گذشتن و عبور کردن از این ورطه ی هولناک باشیم.

اینکه گاهی اوقات به صورت مقطعی پس از سختی ، آسانی ظاهر می گردد ، از یک طرف آزمایشی است که خداوند از ما می کند تا

 معلوم گردد مدعیان دین و آیین خدا چه کسانی اند.(...ولما یعلم ا...الذین جاهدو...)

واز طرفی ، لطف و مرحمت خداست بر اینکه در حرکت در راهش نبریم...

"از نوشته های امیر شهید صیاد شیرازی"