سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

سامری و موسی

سامری و موسی

زمانی که موسی از کوه طور بازگشت,قومش را در گمراهی یافت پس از سامری بازخواست کرد که چگونه این

قوم را گمراه نمودی؟سامری گفت:هنگامی که قومت را از نیل می گذراندی سواری را دیدم که هرگاه اسب او

پایش را بلند می کرد خاک حرکت عجیبی می نمود. دانستم او جبرائیل است پس مشتی از خاک زیر پای

اسبش بر گرفته و در دهان گوساله ریختم و گوساله به صدا آمد و به این وسیله آنان را گمراه کردم.  


 حضرت علی(ع) در خطبه ای هشدار می دهند:ای مردم بر حذر باشید که در هر زمانی سامریی وجود دارد.