سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

راه مستقیم

آیا آنکه به سوی حق هدایت میکند "شایسته پیروی" است یا آنکه راه را نیافته و خود نیازمند هدایت است (سوره یونس آیه 35 )

بالا ترین مرتبه ی عقل خود شناسی است و تا خود را نشناسی خدا را نخواهی شناخت. 

انسان هرآنچه دارد نعمت و امانتی الهی است و او به خودی خود چیزی نداشته و فقیر است.و به اندازه ای که می فهمد و به آن عمل می کند ارزشمند است.

انسان عاقل میداند که در مسیر بندگی معبود، شیطان در کمین اوست وبه قدرت اغوا گری او واقف است چراکه شیطان قبل از آدم در زمین هزار سال بر جنیان فرمانروایی کرده وبه تمامی راه ها آگاهی دارد ودر فریب و نیرنگ به راستی استاد بزرگی است وازطرفی نفس اماره که همان عامل غرور وسرکشیشیطان بود او را نیز تهدید می کند تا از او شیطانی دیگر سازد

پس به حکم عقل باید راه امنی رابرگزید راهیی که خداوند آن تظمین کرده است وبه راهبرانی باید تمسک  جست که تربیت شدگان درگاه اویند. 

در غیر اینصورت خود را به مسیز تباهی کشانده و در بند دیو شبهات و تردیدها و نهایتا انکار اسیر می گردد که حاصلش ندامت است.